Bodeling

Bodeling handler om det økonomiske opgør ved separation/skilsmisse. Hvis man er gift og har formuefællesskab skal der ske bodeling ved separation/skilsmisse. Hvis parterne ikke kan blive enige om bodelingen, kan sagen afgøres af skifteretten. Der er mulighed for at søge fri proces til skifteretssagen, hvis man opfylder de økonomiske betingelser, men fri proces i skifteretten betyder ikke, at man er sikret dækning af udgifter forbundet med sagen. Skifterettens afgørelse kan ankes til landsretten.