Børnesager

Børnesager kan opdeles i følgende:

  • Forældremyndighed
  • Bopæl
  • Samvær
  • Børnebortførelser
  • Tvangsanbringelser

Forældremyndighedssager starter i Statsforvaltningen:

Parterne indkaldes til møde i statsforvaltningen. Hvis parterne ikke kan blive enige om forældremyndighedsspørgsmålet kan sagen efter anmodning fra en af parterne oversendes til retten. Retten indkalder til et retsmøde. Det er forskelligt fra retskreds til retskreds hvordan retterne behandler forældremyndighedssager men der vil sædvanligvis blive inddraget en børnesagkyndig i processen. Der kan søges fri proces, hvis man opfylder de økonomiske betingelser men man kan ikke opnå retshjælpsforsikring. Byrettens afgørelsen kan ankes til landsretten.

Bopælssager starter også  i Statsforvaltningen:

Bopælssager behandles på samme måde som forældremyndighedssager. Der kan ud over fri proces også søges retshjælpsdækning til bopælssager.

Samværssager behandles udelukkende i Statsforvaltningen:

Statsforvaltningen indkalder parterne til vejledningsmøde. Hvis parterne ikke kan blive enige om en løsning undersøger statsforvaltningen barnets/børnenes forhold nærmere og træffer herefter afgørelse.

Man kan ikke søge fri proces, og man kan ikke få retshjælpsdækning til advokatbistand i statsforvaltningen. Afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen.

Børnesamtaler:

I børnesager ( forældremyndighedssager, bopælssager og samværssager ) belyser statsforvaltningen/retterne barnets/børnenes perspektiv. Dette kan bl.a. ske ved en børnesamtale. Børn indkaldes normalt fra 6-7 års alderen til en børnesamtale med sagsbehandleren/dommeren og en børnesagkyndig. Børnesamtalen gennemføres altovervejende af den børnesagkyndige. Børns udtalelser tillægges betydning efter alder og modenhed. Der er ikke en aldersgrænse for, hvornår børn høres og selv bestemmer.

Sammenfattende for børnesager:

Sagsbehandlingstiden er lang, både i Statsforvaltningen og i retten. Der kan rask væk gå 1 år, før en sag er afgjort.

Børnebidragssager:

Bidragssager behandles i statsforvaltningen på skriftligt grundlag. Det vil sige der indkaldes ikke til møde i statsforvaltningen og barnet/børnene inddrages ikke i processen.

Børnebortførelser:

Der er tale om en børnebortførelse, hvis dit barn er bragt ulovligt ud af landet eller hvis dit barn er bragt ulovligt til Danmark. Hvis dit barn er bortført kan du hente hjælp hos Koordinationsenhenden for Børnebortførelser, men det er samtidig en god ide at kontakte en advokat, der kan være dig behjælpelig i den proces, der er forbundet en børnebortførelsessag.

Tvangsanbringelser:

Tvangsanbringelser af børn er den mest indgribende foranstaltning, der kan foretages fra kommunens side og tvangsanbringelser anvendes kun hvis alle andre muligheder for at hjælpe barnet er udtømt. Samarbejdet mellem kommunen og forælder går ofte skævt og det er derfor hensigtsmæssigt at kontakte en advokat så snart  kommunen begynder at nævne tvangsanbringelser, så advokaten kan være behjælpelig med at sikre forældrenes rettigheder og muligheder i den konkrete sag.

Forældre og børn over 15 år  har ret til gratis advokatbistand, hvis kommunen påtænker at tvangsfjerne barnet.