Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser
Disse forretningsbetingelser er gældende for rådgivning og opgaver, som klienter anmoder advokatfirmaet Brit Elling om at udføre efter den 1. juni 2014, medmindre andet aftales skriftligt.

Brit Elling er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet og Danske familieadvokater.

Advokatfirmaet Brit Elling
Advokatfirmaet Brit Elling er registreret under CVR nr.: 34 42 88 91. Advokat Brit Elling er den ansvarlige advokat. Advokatfirmaet er et selvstændigt enkeltmandsfirma, der ikke har indgået aftaler med hverken banker, ejendomsmæglere eller revisionsfirmaer. Advokatfirmaet Brit Elling er beliggende Amaliegade 35, 1256 København K.

Modtagelse af sagen
I forbindelse med oprettelse af en sag hos advokatfirmet Brit Elling foretages en sikring af, at der ikke består interessekonflikt eller inhabilitet i sagen.

Såfremt der – efter sagen er påbegyndt – opstår interesse- eller habilitetskonflikter, vil en af advokaterne udtræde af sagen, og den udtrædende advokat er klienten behjælpelig med at finde ny advokat.

Identifikationsoplysninger
Advokatfirmaet Brit Elling er underlagt bestemmelserne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Advokatfirmaet Brit Elling har derfor pligt til at indhente identifikationsoplysninger i form af pas eller sygesikringsbevis fra nye klienter såvel som fra eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identifikationsoplysninger, afhængig af sagens karakter.

For selskabs-/virksomhedsklienter gælder, at identitetsoplysningerne skal indhentes på de reelle ejere, det vil sige, de fysiske personer, der enten direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25% af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden/selskabet, bortset dog fra selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked. Identitetsoplysningerne opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør.

Ordrebekræftelse og udførelse af sagen
Alle opgaver udføres I overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retspleje-lovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning

I forbrugerforhold fremsendes skriftlig ordrebekræftelse med bl.a. beskrivelse af arbejdets omfang og tidshorisont samt honorarets størrelse eller beregningsgrundlag, med forbehold for at op-gavens fulde omfang ikke kendes.

Advokatfirmaet Brit Elling fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Advokatfirmaet Brit Elling forbeholder sig dog ret til umiddelbart at afslutte bistanden, hvis kredittiden på fakturaer trods rykkere er overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Advokatfirmaet Brit Elling forbeholder sig endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt advokaten ikke længere ønsker at tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller mener, at det er i klientens interesse, at samarbejdet ophører. Originale dokumenter udleveres normalt i forbindelse med opgavens afslutning, og sagsakter opbevares i 5 år fra dato for slutfaktura.

Ophavsrettigheder/immateriellerettigheder
Advokatfirmaet Brit Elling bevarer alle ophavsrettigheder og øvrige anvendelige immaterielle rettigheder til materiale/rådgivning, der måtte udleveres/meddeles til klienten, medmindre andet aftales. Klienten får således alene de nødvendige brugsrettigheder til at bruge det skriftlige materiale i sædvanligt omfang. Al rådgivning udført af Advokatfirmaet Brit Elling og alt materiale, der måtte blive udleveret desangående, er alene for og til den aktuelle klient og den aktuelle sag, hvorfor 3. mand hverken må anvende rådgivningen/materialet eller støtte ret herpå. Efter advokatfirmaet har afsluttet en sag for en klient opbevares akterne på arkiv i 5 år.

Honorar og fakturering
Advokatfirmaet Brit Elling er underlagt retsplejelovens regler om honorarfastsættelse.

Honoraret beregnes med udgangspunkt i disse regler på baggrund af arbejdets omfang og det dermed forbundne tidsforbrug (under hensyntagen til, hvorvidt dette efter klientens foranledning eller sagens karakter har fundet sted uden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid er man.-fre. 9.00-17.00), sagens betydning for klienten, værdien af Advokatfirmaet Brit Ellings ydelser, det ansvar, der er forbundet med Advokatfirmaet Brit Ellings udførelse af opgaven, sagens kompleksitet, graden af anvendt specialistviden og det opnåede resultat.

Der foretages løbende tidsregistrering på sagen, og tidsregistrering foretages, så snart sags-behandleren beskæftiger sig med sagen. Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Honoraret er kun fast, hvis det er anført i ordrebekræftelsen eller senere aftalt. Advokaten kan i visse sager afgive et begrundet overslag over de forventede omkostninger og udlæg og timeprisen.

I forbrugerforhold vil klienten modtage oplysning om det anslåede salær eller beregningsmåden, inden opgaven påbegyndes. I andre forhold gives oplysningerne efter aftale.

Der kan opkræves depositum for sagens omkostninger, før arbejdet påbegyndes.

Omkostninger I øvrigt
Omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse, herunder bl.a. til gebyrer og afgifter, rejse- og opholdsudgifter, forplejning og større kopierings- og forsendelsesudgifter, er ikke inkluderet i honoraret og betales derfor særskilt af klienten. Alle gebyrer forbundet med overførsel af klientens betaling til Advokatfirmaet Brit Elling dækkes ligeledes af klienten.

Fakturering og betalingsbetingelser
Faktura udfærdiges med en kort beskrivelse af det udførte arbejde uden opdeling i poster.

Advokatfirmaet fakturerer som udgangspunkt klienten med aftalte tidsintervaller, eller når en sag afsluttes. Advokatfirmaet Brit Elling er altid berettiget til at acontoafregne længerevarende sager.

Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling er Advokatfirmaet Brit Elling berettiget til at opkræve renter i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler samt rykkergebyr på kr. 100,00 pr. brev. Salær tillægges moms i henhold til momsloven.

Forvaltning af klientmidler
Beløb, som indbetales til Advokatfirmaet Brit Elling indsættes på klientkonti og forvaltes og forrentes af Advokatfirmaet Brit Elling i henhold til Advokatsamfundets regler.

Klienten accepterer, at Advokatfirmaet Brit Elling er berettiget til på forespørgsel af banken at udlevere identitetsoplysninger til denne, jfr. hvidvasklovens bestemmelser.

Fortrolighed
Advokat Brit Elling og medarbejdere er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger vedrørende sagen og klienten, medmindre oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Alle i Advokatfirmaet Brit Elling er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og gældende restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Klager
Advokatfirmaet Brit Elling er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

Salærklage skal indgives til Advokatnævnet, og enten sendes til Advokatnævnet i Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller sendes elektronisk via www.advokatnaevnet.dk, hvor man ligeledes finder klageskema. Fristen for indgivelse af en salærklage er 1 år fra afregningen af salæret i den konkrete sag. Adfærdsklage og indgivelse heraf foregår på samme måde som indgivelse af en salærklage. Fristen for indgivelse af en adfærdsklage er 1 år fra det tidspunkt, hvor klager er blevet bekendt med det forhold, der klages over.

Kommunikation
Advokat Brit Elling og medarbejdere kommunikerer gerne via e-mail. E-mails krypteres ikke, medmindre det aftales, og oplysninger, der udveksles via e-mail, kan således komme til andres kendskab. Advokatfirmaet kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning
Advokatfirmaet Brit Elling er ansvarlig for den bistand, der ydes klienten, i henhold til dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet Brit Elling er ansvarsforsikret for kr. 5.000.000,00 og har stillet lovpligtig garanti gennem HDI Gerling Forsikring efter de af advokatsamfundet fastsatte regler.

Ansvaret for den juridiske rådgivning er begrænset til dækningssummen I henhold til ansvars-forsikringen.

Advokatansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Advokatfirmaet Brit Elling og dets ansattes ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

Advokatfirmaet Brit Elling og dets ansatte er ikke ansvarlige for bistand, der ydes af andre rådgivere, som Advokatfirmaet Brit Elling har henvist til, og hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører eller andre samarbejdspartnere, som Advokatfirmaet Brit Elling efter aftale med klienten har overladt udførelse af en opgave eller en del af en opgave til.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem en klient og advokatfirmaet Brit Elling skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Advokat Brit Elling 2012